Exemple: El Tao de les emocions Taller per a un ús creatiu i integrador de la ment, el cos i les emocions en els processos de creació de valor.  1- Per què s'ofereix el taller? 2- Quines tècniques i eines utilitzarem en el taller? 3- Quin tipus de necessitats empresarials aborda el taller? 4- Aspectes organitzatius 1- Per què s'ofereix el taller? Les emocions aflictives tallen el progrés espiritual, enfosqueixen les relacions personals, bloquegen i encongeixen el cos i l'ànima, i impedeixen el reconeixement de la realitat personal, inclosa la professional. Usurpen l'espai de la comprensió, l'entusiasme i la lucidesa. En definitiva, les emocions mal compreses i mal viscudes constitueixen un dels grans obstacles per al desenvolupament de la nostra capacitat d'aportar valor humà al col·lectiu professional al qual pertanyem. Tanmateix, ben enteses i elaborades mitjançant les eines que el taller proporciona, les emocions es converteixen en el combustible que ens impulsa a la consecució dels nostres objectius vitals en els nostres entorns professional i personal. El taller té un caràcter eminentment pràctic. En ell els participants aprendran a identificar el sorgiment i la presència de les emocions en sí mateixos, i incorporaran tècniques que els serviran en la seva vida personal i professional per a: - Relacionar-se amb les seves emocions des de l'obertura, la consciència i la dignitat. - Millorar les seves habilitats emocionals tant personals com interpersonals. 2- Quines tècniques i eines utilitzarem en el taller? Atesa la universalitat i omnipresència de les emocions, totes les vies de realització humana han hagut de plantejar-se seriosament què fer amb elles perquè deixin d'actuar com un obstacle i es converteixin en un mestre personal que ajudi a viure amb consciència i llibertat. Aquest taller presenta diferents eines desenvolupades per diverses tradicions marcials i espirituals per a relacionar-nos amb les nostres emocions sense que ens anul·lin ni ens aturin en el nostre caminar cap a la consecució plena dels nostres objectius vitals, tant en el vessant personal com en el professional. Concretament, es presenten de manera experiencial cinc tipus d'eines per aprendre a entendre els mecanismes de les emocions i ser capaç d'organitzar una estratègia personal per a viure- les sense ser-ne víctima. Eines meditatives Mitjançant aquestes eines aconseguirem que els participants aconsegueixin la creació d'un centre personal inviolable i desenvolupin en ells la confiança, l'equanimitat, l'obertura, el realisme i el sentit de la perspectiva sobre les situacions conflictives. Eines energètiques Durem a terme pràctiques internes referides als òrgans energèticament relacionats amb les emocions.  Aquestes pràctiques permetran als participants conèixer millor on s'assenten les seves emocions, com aconseguir minimitzar el seu impacte negatiu i com resituar-les de forma positiva quan els embats emocionals les desplacen del seu lloc més operatiu. Eines marcials Mitjançant aquestes eines els participants milloraran la seva gestió i vivència del conflicte; l'abast de la seva influència en els altres; la seva consciència de l'espai i temps; la seva presència i arrelament; la seva intuïció, decisió i valor; i abordaran el sorgiment d'emocions aflictives que només es manifesten en aquest tipus de situació i que, tanmateix, segueixen actuant des del no-conscient. Eines corporals Aquestes eines permetran als participants conèixer millor la localització corporal de les tensions degudes a l'estrès emocional, i incorporar i cultivar alternatives i respostes a aquestes. Eines psicològiques Mitjançant diversos exercicis els participants comprendran completament la influència que exerceixen en ells les idees, exigències i expectatives irracionals, a la vegada que els permetran descobrir i usar alternatives racionals als elements més destructius del seu propi discurs interior. La combinació d'aquestes cinc eines permet que l'impacte del taller en els assistents i en l'empresa client sigui més intens, més profund, més ràpid i més durador que l'aconseguit per altres propostes basades en un únic tipus d'eina (habitualment, de caràcter psicològic). En suma, permet satisfer els objectius establerts amb l'empresa client. 3- Quin tipus de necessitats empresarials aborda el taller? Les bases metodològiques i tècniques del taller són útils per a abordar una varietat de propòsits empresarials.  Segons el disseny consensuat amb l'empresa client, el seu impacte positiu se centrarà, principalment, en algun dels següents aspectes que es detallen més avall: estructura i estratègia, capacitat d'acció, identitat organitzativa, coneixement i relació amb el canvi. Com es presenta a la figura, la bona gestió dels aspectes esmentats depèn de la intel·ligència emocional i, per tant, del fet que les persones que integren l'empresa tinguin una relació sana amb les seves pròpies emocions.  En definitiva, del nivell de desenvolupament de les habilitats emocionals tant personals com interpersonals d'aquestes persones.  Encara que tots els aspectes esmentats estan relacionats, els continguts concrets i la dinàmica que es crearà en el taller s'adaptaran a les necessitats específiques de l'empresa client.  Per això, la fase prèvia a la realització del taller, en la qual l'empresa client i els directors del taller n'establiran els objectius, es fonamental.      Les emocions i l'empresa Identitat organitzativa L'èxit i la permanència en el temps de les empreses depenen, en gran mesura, de l'existència i interiorització, per part de tots el seus components, d'un fort sentit d'identitat amb un projecte comú i d'una forma de fer les coses. Una missió i uns valors compartits són indispensables per a tenir una identitat que aporti confiança i solidesa a l'organització.  A partir de l'impacte positiu en les habilitats emocionals dels assistents al taller, aquest pot dissenyar-se per a obtenir: - Un augment i millora del sentit d'identificació i pertinença dels components de l'empresa. - Una més profunda interiorització dels valors organitzatius. - … Relació amb el canvi Com s'ha repetit fins a la sacietat, l'únic permanent és el canvi.  De vegades aquest pot tenir un caràcter gradual, altres vegades la seva profunditat i efectes poden ser molt més pregons.  Mitjançant l'augment de les habilitats emocionals dels assistents al taller, aquest pot dissenyar- se per a: - Augmentar la capacitat d'acceptació i adaptació al canvi dels integrants de l'empresa. - Millorar la capacitat de l'empresa de promoure canvis tant en el seu interior com en el seu entorn. - … Coneixement Com és ben sabut, la capacitat de crear valor de les empreses depèn, cada vegada més, de l'adequada gestió dels recursos relacionats amb l'ús i adquisició de coneixement.  Per  tant, aquesta capacitat depèn de les persones i equips que componen les empreses i de les relacions que aquestes estableixen amb persones i organitzacions externes (grups d'interès, stakeholders).  Gràcies al desenvolupament de les habilitats emocionals de les persones que participen en el taller, aquest pot orientar-se a incrementar: - La creativitat dels integrants de l'empresa. - La capacitat d'aquests de relacionar-se i dialogar d'una manera oberta, fluïda i honesta amb els diferents grups d'interès (stakeholders). - La capacitat de l'empresa d'establir projectes amb aquests grups d'interès. - La capacitat de l'empresa de generar nous coneixements rellevants. - … Estructura i estratègia Saber on anem i amb quins mitjans comptem per a això són factors essencials per arribar a algun lloc.  Per tant, posseir una bona estructura i dotar-se d'una adequada estratègia són aspectes bàsics en tota empresa.  Els canvis en l'entorn, o els que pretenen promoure les empreses, comporten sovint canvis en la seva estructura i estratègia i, per tant, tensions en l'organització.  Gràcies a la millora de les habilitats emocionals de les persones que participen en el taller, aquest pot orientar-se a aconseguir: - El disseny i/o desplegament d'una nova estructura. - La formulació i/o comunicació d'una nova estratègia. - La millora de la capacitat de l'empresa de permetre l'emergència d'estratègies més flexibles i estructures (i, per tant, de relacions entre el seus membres) menys formals i temporals. - … Capacitat d'acció Les empreses neixen per a fer coses. Per tant, podem dir que l'acció és una part central de l'essència de l'empresa.  En aquest sentit, en les empreses sembla convenient que coexisteixin de forma equilibrada i dinàmica la capacitat de fer bé les coses que ja saben fer en un moment determinat i la de ser capaços d'innovar, millorant la forma en què es fan les coses o fent-ne de noves.  Mitjançant la millora de les habilitats emocionals dels participants en el taller, aquest pot enfocar-se a aconseguir: - Una renovació de l'entusiasme que permet continuar fent bé el que avui sabem fer. - Un augment de la creativitat i de la capacitat d'innovar. - … 4- Aspectes organitzatius El taller consta de las quatre fases següents: - L'objectiu de la primera fase és consensuar amb l'empresa client l'objectiu concret del taller, que servirà de base per al seu disseny. - La segona fase, el taller pròpiament dit, té una durada de dos dies i es duu a terme en règim residencial en un entorn natural i aïllat. - La tercera fase té lloc en els dies posteriors al taller quan els participants, en el seu entorn professional, tenen l'oportunitat de posar a prova els coneixements i experiències adquirits. - La quarta, que és la fase d'elaboració, consolidació i contextualització, es realitza una setmana després del taller, preferiblemente en el mateix lloc on es va dur a terme, i dura un matí.   Actualitzat el 22-03-21 español info@ubk-centre.com   ·   637 055 937 Política de privacitat Et convidem a una classe de prova! Segueix- nos a Segueix- nos a I et regalem la motxilla d’UBK en matricular-te a les classes!